Tài liệu

File mau tuyen dung

15:18 - 30/05/2019

file-mau-tuyen-dung.xlsx

File mau tuyen dung

15:42 - 15/05/2019

file-mau-tuyen-dung.xlsx

Tieu chuan xac dinh do bong cua mang son

Tieu chuan xac dinh do bong cua mang son
10:17 - 01/09/2018

tieu-chuan-xac-dinh-do-bong-cua-mang-son.pdf

Phuong phap xac dinh ham luong chat ran va chat tao mang

Phuong phap xac dinh ham luong chat ran va chat tao mang
10:10 - 01/09/2018

phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-chat-ran-va-chat-tao-mang.pdf

Phuong phap xac dinh do cung cua mang son

Phuong phap xac dinh do cung cua mang son
09:59 - 01/09/2018

phuong-phap-xac-dinh-do-cung-cua-mang-son.pdf

Phuong phap kiem tra kha nang chiu muoi, acid, kiem

Phuong phap kiem tra kha nang chiu muoi, acid, kiem
09:47 - 01/09/2018

phuong-phap-kiem-tra-kha-nang-chiu-muoi-acid-kiem.pdf

Tieu chuan xac dinh do nhot bang nhot ke Brookfield

Tieu chuan xac dinh do nhot bang nhot ke Brookfield
09:38 - 01/09/2018

tieu-chuan-xac-dinh-do-nhot-bang-nhot-ke-brookfield.pdf

Phuong phap kiem tra do bam dinh mang son

Phuong phap kiem tra do bam dinh mang son
11:19 - 22/08/2018

phuong-phap-kiem-tra-do-bam-dinh-mang-son.pdf

Phuong phap xac dịnh do nhot bang pheu lo

Tiêu chuẩn cách xác định độ nhớt bằng phễu lỗ
10:32 - 22/08/2018

phuong-phap-xac-dinh-do-nhot-bang-pheu-lo.pdf