Xúc tiến lưu hóa

CHẤT XÚC TIẾN CAO SU MBTS (DM)

Tên sản phẩm: Xúc tiến lưu hóa cao su DM
Xuất xứ:PUYANG WILLING (Trung Quốc)
Bao gói:20kg/bao
Giới thiệu:Tên hóa học: Dibenzothiazole disulfide
CTPT: C14H8N2S4
Khối lượng phân tử: 332.50

CHẤT XÚC TIẾN CAO SU MBT (M)

Tên sản phẩm: Xúc tiến lưu hóa cao su MBT
Xuất xứ:PUYANG WILLING (Trung Quốc)
Bao gói:25kg/bao.
Giới thiệu:Tên hóa học: 2-Mercaptobenzothiazole.
CTPT: C7H5NS2
Khối lượng phân tử: 167.26

CHẤT XÚC TIẾN CAO SU CBS (CZ)

Tên sản phẩm: Xúc tiến lưu hóa cao su CZ
Xuất xứ:PUYANG WILLING (Trung Quốc)
Bao gói:25kg/bao.
Giới thiệu:Tên hóa học: N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide
CTPT: C13H16N2S2
Khối lượng phân tử: 264.4

CHẤT XÚC TIẾN CAO SU DPG (D)

Tên sản phẩm: Xúc tiến lưu hóa cao su DPG
Xuất xứ:PUYANG WILLING (Trung Quốc)
Bao gói:25kg/bao.
Giới thiệu:Tên hóa học: Diphenyl guanidine.
CTPT: C13H13N3
Khối lượng phân tử: 211.27