TIÊU CHUẨN VỀ CAO SU THIÊN NHIÊN SVR - TCVN 3769-2016

TIÊU CHUẨN VỀ CAO SU THIÊN NHIÊN SVR - TCVN 3769-2016

TIÊU CHUẨN VỀ CAO SU THIÊN NHIÊN SVR - TCVN 3769-2016

09:16 - 02/05/2018

TCVN 3769:2016 là tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật của cao su thiên nhiên SVR. Tiêu chuẩn này đưa ra hệ thống phân hạng dựa trên nguồn gốc của hàm lượng cao su thiên nhiên và theo các đặc tính, biểu hiện của cao su.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bên liên quan sử dụng trong việc mua bán SVR và làm cơ sở cho các yêu cầu đối với trường hợp cụ thể có thể được quy định chặt chẽ hơn. Như vậy, tiêu chuẩn này mô tả một số tiêu chí cần thiết là đối tượng thỏa thuận phù hợp giữa các bên liên quan.

Xem chi tiết về tiêu chuẩn tại đây:

https://www.vra.com.vn/thong-tin/tieu-chuan-quy-chuan/tieu-chuan-quoc-gia-cao-su-thien-nhien-svr-yeu-cau-ky-thuat-tcvn-37692004.7828.html

 (Sưu tầm)

Ban Biên tập Hóa chất Mega

Phòng 703 - Nhà OCT3A - Khu ĐTM Resco - Đường Phạm Văn Đồng
Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Tel: (+84) 24 375 89089; Fax: (+84) 24 375 89098
Email: contact@megavietnam.vn; Website: http://megavietnam.vn